Krajowy Rejestr Sądowy - zmiana przepisów

15 marca 2018 r. weszła w życie duża część przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Warto zwrócić szczególną uwagę na kilka zmian – zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które wejdą w życie, zgodnie z postanowieniami ustawy zmieniającej, w marcu 2020 r.

 

Pełen odpis z KRS przez internet

Przez internet, nieodpłatnie, będzie można uzyskać nie tylko aktualny, ale i pełen odpis podmiotu wpisanego w rejestrze.

 

Adresy osób reprezentujących podmiot wpisany w KRS

Od 15 marca 2018 r. do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, a także likwidatorów i prokurentów trzeba dołączyć, oprócz oświadczeń tych osób obejmujących zgodę na ich powołanie, również ich adresy do doręczeń.

 

Dokumenty finansowe dostępne w internecie

Począwszy od 15 marca 2018 r., dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do rejestru prowadzone jest repozytorium dokumentów finansowych w systemie teleinformatycznym. Do repozytorium składane są dokumenty finansowe w postaci rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania przez biegłego rewidenta, odpisów uchwał bądź postanowień organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Repozytorium dokumentów finansowych jest powszechnie dostępne, zaś dokumenty zgromadzone w repozytorium są bezpłatnie udostępniane za pomocą ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

 

Dokumenty finansowe składane wyłącznie elektronicznie

Dokumenty finansowe w postaci rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania przez biegłego rewidenta, odpisów uchwał bądź postanowień organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty składane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej, syndyka albo likwidatora. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. Więcej o kwalifikowanym podpisie elektronicznym oraz profilu zaufanym ePUAP dowiedzieć się można z wpisu dotyczącego Jednolitego Pliku Kontrolnego.


Wysokie grzywny w przypadku braku organu reprezentacji

W uzasadnionych przypadkach, gdy sąd rejestrowy ustali, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do jego reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy uprawniony jest wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. Od 15 marca 2018 r. sąd rejestrowy dokonuje powyższego wezwania pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Grzywna ta może być ponawiana. Grzywna nie może być wyższa niż 10.000,00 zł, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Łączna suma wymierzonych grzywien nie może natomiast przekroczyć miliona złotych.

 

Kurator i likwidacja podmiotu wpisanego do KRS

Istotnie zmieniono również postanowienia Kodeksu cywilnego odnoszące się do powoływania kuratora w braku organu powołanego do reprezentacji osoby prawnej. Według nowych regulacji ustanowienie kuratora jest możliwe nie tylko w przypadku, gdy z braku organów osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw, ale również, gdy brak organu skutkuje brakiem reprezentacji. Zachowano dotychczasowe postanowienie przewidujące, że powołany przez sąd kurator podejmuje czynności zmierzające do powołania albo uzupełnienia składu organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania, a w razie potrzeby do jej likwidacji. Wprowadzono jednak przepisy uszczegóławiające i rozszerzające zakres czynności kuratora. Kuratora ustanawia się na okres nieprzekraczający roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przedłużać ustanowienie kuratora na czas oznaczony. Jeśli czynności podejmowane przez kuratora nie doprowadzą do powołania lub uzupełnienia składu organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania albo jej likwidacji, kurator wystąpi z wnioskiem do sądu rejestrowego o rozwiązanie osoby prawnej.

 

Postępowanie rejestrowe w pełni elektroniczne dla przedsiębiorców od 2020 r.

Od 1 marca 2020 r. Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzone będą wyłącznie w systemie teleinformatycznym a dostęp do nich możliwy będzie bez konieczności odwiedzenia sądu rejestrowego, za pomocą systemu teleinformatycznego. Podobnie będzie z dostępem do akt postępowań rejestrowych. Również same wnioski do sądu rejestrowego dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców oraz środki odwoławcze składane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W ten sam sposób doręczane będą pisma sądowe oraz orzeczenia wydawane w postępowaniu rejestrowym. Wnioski składane w inny sposób będą podlegały zwrotowi bez wezwania do usunięcia braków. Jeżeli do wniosku będzie trzeba dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w mającym zostać utworzonym Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wystarczy, że wnioskodawca poda we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku akt notarialny, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, będzie automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.

Wniosek o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, składać się będzie z kolei według wyboru - na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Informacje zawarte w powyższym wpisie nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania. Stan prawny prezentowany we wpisie jest aktualny na dzień jego publikacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za późniejsze zmiany opisywanego stanu prawnego.