Polityka prywatności

§1 Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z witryny internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Walczak działającej pod adresem www.kancelariadobra.szczecin.pl (dalej: Witryna).
2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Walczak z siedzibą w Dobrej (dalej: Kancelaria).
3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.walczak@kancelariadobra.szczecin.pl albo pisemnie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Walczak, ul. Jodłowa 12, 72-003 Dobra.

§2 Zasady przetwarzania danych
1. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, w tym m. in. w celu kontaktu z Użytkownikiem, a także gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, lub jej zawarcia.
2. Podanie danych jest dobrowolne, a w przypadku stosunków umownych stanowi niezbędny wymóg zawarcia i wykonania umowy.
3. Dane osobowe mogą być pozyskiwane w następujący sposób:
a) poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w znajdujących się na stronach Witryny formularzach;
b) poprzez gromadzenie plików cookies (Polityka cookies stanowi odrębny dokument dostępny dla Użytkowników pod adresem www.kancelariadobra.szczecin.pl/polityka-cookies);
4. Dane podawane przez Użytkownika w formularzach, o których mowa w ust. 3 lit. a) są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji danego formularza.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, gdy jest to wymagane i uzasadnione celami przetwarzania, o których mowa w ust. 1, w tym dostawcom usług IT.
6. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do danych;
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu, w stosunkach umownych – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas wyznaczony przepisami prawa regulującymi terminy przedawnienia roszczeń, a w pozostałych przypadkach przez okres wyznaczony wiążącymi Kancelarię w zakresie retencji danych przepisami prawa.