Oferta kancelarii

 

Stała obsługa prawna

skierowana jest przede wszystkim do firm, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów instytucjonalnych wymagających stałego, profesjonalnego doradztwa prawnego. Stała obsługa prawna polega na bieżącym wsparciu prawnym klientów i rozwiązywaniu problemów prawnych mogących pojawić się w związku z prowadzoną przez nich działalnością we wszystkich jej aspektach i dziedzinach, a także na działaniach prewencyjnych pozwalających na uniknięcie lub ograniczenie możliwości wystąpienia takich problemów w przyszłości. Zindywidualizowane według potrzeb konkretnego klienta warunki, na jakich świadczona jest stała obsługa prawna, określa każdorazowo umowa zawierana z klientem.


Stała obsługa prawna obejmuje w szczególności:
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych z różnych gałęzi prawa;
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów zawieranych przez klientów;
  • doradztwo w bieżących sprawach korporacyjnych;
  • przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych oraz obsługa zgromadzeń i posiedzeń organów spółek, organizacji pozarządowych i podmiotów instytucjonalnych;
  • zastępstwo przed sądami i organami administracji oraz organami kontroli;
  • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym i pomoc w windykacji należności.

 

Jednorazowa pomoc prawna

skierowana jest do każdego klienta nie korzystającego z systemu stałej obsługi prawnej, tak przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i podmiotów instytucjonalnych, jak i klientów indywidualnych. Zakres świadczonej w tej formie pomocy prawnej obejmuje jednorazowe zlecenie na określone usługi prawne, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej lub projektu umowy, pomoc w fazie przedsądowej sporu, zastępstwo procesowe w konkretnym postępowaniu sądowym lub przed organem administracji, w tym wniesienie środka zaskarżenia, oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym i windykacyjnym, zarówno z pozycji pełnomocnika wierzyciela, jak i dłużnika.

 

Z dziedzinami prawa, w których specjalizuje się Kancelaria można zapoznać się w zakładce  "Specjalizacje".


W każdym wymagającym tego przypadku Radca Prawny współpracuje z notariuszem, ustalając, konsultując i przygotowując niezbędne dokumenty oraz ze specjalistami z zakresu doradztwa podatkowego, zajmującymi się sprawami podatkowymi, finansowymi i księgowymi.