Prawo pracy

 

Kancelaria zapewnia pracodawcom i pracownikom pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym m.in.:

  • reprezentację w indywidualnych i zbiorowych sporach z zakresu prawa pracy, w szczególności w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie pracownika do pracy, odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania i mobbingu oraz za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, o dzieło, o współpracy, umów o zakazie konkurencji, o powierzenie mienia, kontraktów menedżerskich oraz wypowiedzeń umów o pracę;
  • pomoc w opracowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawnych prawa pracy, w tym regulaminów (np. pracy, wynagradzania, premiowania) i statutów, wewnętrznych kodeksów etycznych i polityk;
  • konsultacje i przygotowanie dokumentów związanych z trwaniem, zmianą oraz zakończeniem indywidualnych stosunków pracy.