Prawo organizacji pozarządowych

 
Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno stałą, jak i doraźną na rzecz podmiotów tzw. „trzeciego sektora”, tj. organizacji pozarządowych (NGO’s), w tym m.in.:

  • przygotowanie projektów statutów fundacji i stowarzyszeń;
  • pomoc prawną na etapie zakładania i rejestracji fundacji i stowarzyszeń oraz ich likwidacji, w tym zastępstwo w postępowaniu rejestrowym w KRS;
  • reprezentowanie fundacji i stowarzyszeń przed sądami, organami administracji i instytucjami nadzoru i kontroli;
  • doradztwo i reprezentację fundacji i stowarzyszeń w procedurze ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego (OPP);
  • bieżącą obsługę korporacyjną, w tym przygotowywanie uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych fundacji i stowarzyszeń oraz obsługę zgromadzeń i posiedzeń ich organów statutowych – zarządów, rad, walnych zebrań członków.