Prawo cywilne

 

Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  • negocjowaniem i przygotowywaniem projektów umów cywilnoprawnych;
  • sporządzaniem opinii prawnych, w szczególności z zakresu prawa rzeczowego (prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe) oraz zobowiązań umownych i pozaumownych;
  • reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentacją klientów przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych;
  • reprezentacją klientów w sprawach dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych;
  • reprezentacją klientów w sprawach dotyczących praw z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umów;
  • reprezentacją klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
  • reprezentacją klientów przy dochodzeniu odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń;
  • windykacją wierzytelności.