Prawo administracyjne i samorządowe

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną klientom indywidualnym, firmom i organizacjom pozarządowym w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

  • reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
  • przygotowywanie pism w postępowaniu administracyjnym – w tym wniosków, zażaleń i odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną, uchylenie, zmianę i stwierdzenie nieważności decyzji oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym – w tym skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • pomoc prawną w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń i koncesji;
  • obsługę korporacyjną jednostek samorządu terytorialnego, w tym również pomoc w zakresie sporządzania, negocjowania oraz weryfikacji umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentację jednostek samorządu terytorialnego przed sądami i doradztwo w zakresie dostępu do informacji publicznej.