Korzystny dla kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

3 października 2019 r. ogłoszony został długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w trybie prejudycjalnym w sprawie losu kredytów quasi-frankowych. Zasadniczo zgodny z opinią Rzecznika Generalnego TSUE Giovanniego Pitruzelli, co z pewnością ucieszy frankowiczów. Wyrok dotyczy hipotecznego kredytu konsumenckiego indeksowanego (waloryzowanego) do franka szwajcarskiego.


Co orzekł Trybunał Sprawiedliwości?


  • W przypadku stwierdzenia przez sąd krajowy występowania nieuczciwych postanowień umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, sąd krajowy może orzec, że umowa ta nie może nadal obowiązywać bez tych postanowień, gdyby ich usunięcie z umowy spowodowało zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy
  • Dalsze istnienie albo nieważność umowy kredytowej, w której stwierdzono występowanie postanowień nieuczciwych, podlega ocenie przez pryzmat okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, zaś decydujące znaczenie odnośnie losu umowy ma w takim przypadku wola konsumenta wyrażona w procesie
  • Sądy krajowe nie mogą uzupełniać luk powstałych w umowie w wyniku usunięcia z niej nieuczciwych postanowień (np. klauzuli indeksacyjnej), w oparciu o przepisy prawa krajowego przewidujące, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej uzupełniane są w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę
  • Niedopuszczalne jest utrzymanie w umowie przez sąd krajowy nieuczciwych postanowień, których usunięcie skutkowałoby nieważnością umowy, wbrew woli unieważnienia umowy wyrażonej w procesie przez konsumenta, nawet gdyby sąd krajowy uważał, że stwierdzenie nieważności umowy wywołałoby niekorzystne dla konsumenta skutki

Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C‑260/18

Pełna treść orzeczenia jest już dostępna w języku polskim w serwisie orzeczniczym TSUE (https://curia.europa.eu) bezpośrednio pod adresem curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-260/18